Adatvédelmi Irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

 

GARMOND PREMIUM KFT.

6900 MAKÓ, SZEMERE UTCA 16.

mako.fokhagyma@gmail.com

Adószám: 28778271-1-06

Cégjegyzékszám: 06-09-026300


A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi., amely az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) szabályaival összhangban került kialakításra. 


Eladó fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfeleljen. 


Az eladó adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelő szervezetnek minősül, amikor a felhasználó/ügyfél/vevő személyes adatait bármely módon kezeli.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése tekintetében további kérdés merül fel, az eladó az alábbi e-mail címen elérhető:   mako.fokhagyma@gmail.com 


Az eladó nem gyűjt és semmilyen módon nem kezel az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjti és nem kezeli. 


Az adatkezelés célja és jogalapja 

A személyes adatok az alábbi célokból kerülnek felhasználásra: 

Az eladó általi szolgáltatások nyújtásához 

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók: 

Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is; 


Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése; 


Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően; 


Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően; 


A felhasználó/ügyfél/vevő adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében az eladó és ügyfél/vevő között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. 


A fentieken túl egyes adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt is, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet is. 


Jogos üzleti érdekeink védelméhez 


Az eladó saját jogainak és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenysége védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők: 

védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldalt használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen; 

intézkedések     az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;     

intézkedések minden további kockázat kezelésére. 


Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazás a saját kereskedelmi tevékenység védelmét célzó jogos üzleti érdekből adódik, miközben eladó szavatolja, hogy a végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik az eladó saját érdekei és a felhasználó/ügyfélvevő alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.


Az eladó az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettség teljesítésére figyelemmel végzi, amely az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükséges. 


Személyes adatok tárolásának időtartama 


Főszabály szerint az eladó a felhasználó/ügyfél/vevő személyes adatait a felhasználói fiók meglétének időtartamáig tárolja. Ettől függetlenül a felhasználó/ügyfél/vevő bármikor kérheti bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését. 


Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik saját fiókkal, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt eladó kötelesek a megrendelés teljesítésétől számított 3 azaz három év időtartamig tárolni. 


A Szolgáltató vonatkozásában az alább részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást:


GARMOND PREMIUM KFT.

6900 MAKÓ, SZEMERE UTCA 16.

mako.fokhagyma@gmail.com

Adószám: 28778271-1-06

Cégjegyzékszám: 06-09-026300A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, illetve jogos gazdasági érdek védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat eladó jogosult kiadni közhatalmi szerveknek. 


Harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá a felhasználó/ügyfél/vevő adataihoz. 


A személyes adatokat eladó Magyarország területén tárolja és kezeli. 


Az eladó a személyes adatok védelmét a tőle elvárható módon biztosítja, azonban mindezek ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. Az eladó ezáltal az ellenőrzése alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállal felelősséget. 


Az Általános Adatvédelmi Rendelet biztosítja a felhasználó/ügyfél/vevő számára az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően a felhasználónak/ügyfélnek/vevőnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni. 


Eladó tájékoztatja a felhasználót/ügyfelet/vevőt, hogy nem köteles olyan kérések megválaszolására, ha az más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után. 


Érintett jogai 


A felhasználó/ügyfél/vevő az alábbi jogosítványokkal rendelkezik: 

Hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

Törlés     (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);          

Az adat kezelésének korlátozása;     

A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

Személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő     átadása, vagy ennek megtiltása;  

Bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy     

Tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

Jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.


Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az oldal által használt cookie-k


Teljesítmény cookie-k


Ezek a cookie-k a webes áruházunk további fejlesztését szolgálják.


·         1. Szükséges cookie-k


·         2. Funkcionális cookie-k


·         Kényelmi funkciók beállításainak megjegyzése.


·         3. Közösségi média cookie-k


·         Beléphet a Facebook profiljával.


·         Lehetővé teszi, hogy megossza az oldalakat a közösségi hálózatokon.


·         Lehetővé teszi a hozzászólások hozzáadását.


·         Megoszthatja a weboldalainkat.


·         4. Teljesítmény cookie-k


·         Az érdeklődési körének megfelelő reklámokat biztosít.


·         Anonim statisztikai adatok gyűjtése a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében.